Θέση εργασίας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Σύμβουλου Μεταφοράς Τεχνολογίας – Αθήνα / Ηράκλειο Κρήτης

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Σύμβουλου Μεταφοράς Τεχνολογίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Έδρα:
1 θέση με έδρα την Αθήνα ή Ηράκλειο Κρήτης με κωδικό θέσης TTO_ATH_HER_ΜΑΥ_22_ALL

Κατεβάστε την προκήρυξη: TTO_ATH_HER_ΜΑΥ_22_ALL.pdf

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11.05.2022

Καταληκτική Ημερομηνία: 27.05.2022