Εξαιρετική η ελληνική επίδοση στο πρόγραμμα «Widening» του Ορίζοντα Ευρώπη

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση της πλειοψηφίας των προκηρύξεων του προγράμματος Widening participation & strengthening of the European Research Area (Widening) του Ορίζοντα Ευρώπη με την Ελλάδα ως νεοεισερχόμενη χώρα Widening να σημειώνει πρωτιά ανάμεσα σε χώρες με ισχυρή επίδοση στις αντίστοιχες δράσεις Widening του Ορίζοντα 2020, όπως η Πορτογαλία, η Τσεχία, η Κύπρος και η Εσθονία.

Η ελληνική επίδοση είναι αξιοσημείωτη καθώς φορείς από τη χώρα μας ανταγωνίστηκαν επιτυχώς με φορείς που είχαν συσσωρευμένη τεχνογνωσία από το περασμένο πρόγραμμα.

Παρατίθεται μια σύντομη αναφορά της ελληνικής και ευρωπαϊκής συμμετοχής σε κάθε προκήρυξη. Σημειώνεται πως οι επιτυχημένες προτάσεις των προκηρύξεων ενός σταδίου (ERA Chairs, Excellence Hubs, Twinning) βρίσκονται σε στάδιο συμβασιοποίησης ενώ για την προκήρυξη δύο σταδίων Teaming for Excellence, αναμένεται η υποβολή των προτάσεων που έχουν προσκληθεί στο δεύτερο στάδιο με ημερομηνία υποβολής την 8η Σεπτεμβρίου 2022.

Τα παρακάτω στοιχεία αντλούνται από την Επιτροπή του προγράμματος WIDERA (programme committee) της ΕΕ.

Προκήρυξη Excellence Hubs: HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-04

Τα αποτελέσματα της προκήρυξης Excellence Hubs με καταληκτική ημερομηνία 15 Μαρτίου 2022 και αντικείμενο την συνεργασία τοπικών οικοσυστημάτων από χώρες Widening, έχουν ήδη ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες. Οι επιτυχόντες καλούνται να προχωρήσουν σε διαδικασία προετοιμασίας της σύμβασης επιχορήγησης.

Η χώρα μας έχει σημειώσει εξαιρετική επίδοση καθώς πέντε από τις δέκα προτάσεις που αναμένεται να χρηματοδοτηθούν συνολικά στην προκήρυξη συντονίζονται από ελληνικούς φορείς, με συνολικό προϋπολογισμό 23.188.737,25 εκατομμύρια ευρώ και κατά μέσο όρο 17 εταίρους ανά κοινοπραξία. Οι ελληνικοί φορείς συνεργάστηκαν με ομολόγους τους από τη Βουλγαρία, τη Μάλτα, τη Ρουμανία, την Κύπρο, την Πορτογαλία και την Τουρκία.

Αναφορικά με τους ελληνικούς φορείς, η χώρα μας αριθμεί 42 συμμετοχές από οργανισμούς της τετραπλής έλικας, σε προτάσεις με συντονιστή ελληνικό φορέα ή από άλλη χώρα Widening αντίστοιχα, με προϋπολογισμό ύψους 13.591.652 εκατομμύρια ευρώ.

Παρακάτω εμφανίζονται οι συμμετοχές των επιλέξιμων χωρών Widening, προερχόμενων από τα κράτη – μέλη της ΕΕ και συνδεδεμένες χώρες με τον Ορίζοντα Ευρώπη, καθώς και από χώρες που δεν συγκαταλέγονται στις χώρες Widening οι οποίες παρείχαν τεχνογνωσία.

Προκήρυξη ERA Chairs: HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-01-01

Τα αποτελέσματα της προκήρυξης ERA Chairs με καταληκτική ημερομηνία 15 Μαρτίου 2022 και αντικείμενο την προσέλκυση επιφανών ακαδημαϊκών σε πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα των χωρών Widening, πρόσφατα ανακοινώθηκαν στους συμμετέχοντες. Οι επιτυχόντες οργανισμοί προχωρούν σε στάδιο προετοιμασίας της σύμβασης επιχορήγησης.

Η χώρα μας σημείωσε υψηλή επίδοση με 7 επιτυχημένες προτάσεις και προϋπολογισμό 16.817.756 εκατομμύρια ευρώ.

Παρακάτω εμφανίζονται οι συμμετοχές των επιλέξιμων χωρών Widening, προερχόμενων από τα κράτη – μέλη της ΕΕ και συνδεδεμένες χώρες με τον Ορίζοντα Ευρώπη.

Προκήρυξη Twinning: HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03

Τα αποτελέσματα της προκήρυξης Twinning με καταληκτική ημερομηνία 18 Ιανουαρίου 2022 και αντικείμενο την ενίσχυση της ερευνητικής και τεχνολογικής αριστείας πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων χωρών Widening, μέσω συνεργασίας με οργανισμούς εγνωσμένου κύρους από το εξωτερικό, πρόσφατα ανακοινώθηκαν στους συμμετέχοντες. Οι επιτυχόντες οργανισμοί προχωρούν σε στάδιο προετοιμασίας της σύμβασης επιχορήγησης.

Η χώρα μας αριθμεί 16 συμμετοχές εκ των οποίων οι 13 αντιστοιχούν σε ρόλο συντονιστή, ενώ οι υπόλοιπες 3 ως μέλη κοινοπραξιών των προτάσεων με ελληνικό συντονισμό και συνολικό προϋπολογισμό 9.611.178,2 εκατομμύρια ευρώ.

Παρακάτω εμφανίζεται οι αριθμός των επιτυχημένων προτάσεων με συντονιστικό ρόλο ανά χώρα Widening:

Προκήρυξη Teaming for Excellence: HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-01-01-two-stage

Στις αρχές Φεβρουαρίου 2022 ανακοινώθηκαν οι επιτυχημένες προτάσεις του πρώτου σταδίου της προκήρυξης Teaming for Excellence με καταληκτική ημερομηνία στις 5 Οκτωβρίου 2021 και αντικείμενο την ανάπτυξη νέων ή αναβάθμιση υφιστάμενων κέντρων αριστείας σε χώρες Widening με την καθοδήγηση οργανισμών εγνωσμένου κύρους από το εξωτερικό.

Η χώρα μας βρίσκεται στην πρώτη θέση μαζί με την Πορτογαλία με πέντε προτάσεις για ανάπτυξη νέων κέντρων αριστείας με αιτούμενο προϋπολογισμό προς την ΕΕ ύψους 68 εκ. ευρώ. Οι κοινοπραξίες των πέντε προτάσεων θα υποβάλλουν πλήρη πρόταση στο δεύτερο στάδιο της προκήρυξης με καταληκτική ημερομηνία στις 8 Σεπτεμβρίου 2022.

Παρακάτω εμφανίζεται ο αριθμός των προτάσεων με συντονιστικό ρόλο ανά χώρα Widening με πρόκριση στο δεύτερο στάδιο:

Στοιχεία επικοινωνίας

Βασιλική Καλοδήμου: vkalodimou@praxinetwork.gr – Εθνικό Σημείο Επαφής WIDERA

Κατερίνα Παπαδούλη: papadouli@praxinetwork.gr – Επικεφαλής Ομάδας Εθνικών Σημείων Επαφής, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ

 

Περισσότερα Νέα:

NANOTEXNOLOGY 2024: Matchmaking Event & συνάντηση των EEN Advisors του Sector Group Electronics.

Πρόσκληση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων διοικητικής υποστήριξης σε Αθήνα / Ηράκλειο

Σεμινάριο για το πρόγραμμα πλαίσιο Ορίζοντας Ευρώπη στην Πάτρα

European Angel Investment Summit 2024 – Επένδυση στην Καινοτομία