Ενεργοποιήθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Η χρηματοδότηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» πραγματοποιείται μέσω των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), ύψους άνω των 31 δισ. €, τα οποία θα διοχετευθούν μέσω επιδοτήσεων ή δανείων με προνομιακούς όρους σε επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια.

Το δανειακό πρόγραμμα του ΤΑΑ διαθέτει πόρους 12,7 δις. € που θα διατεθούν μέσω των ακόλουθων εγχώριων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων: Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Optima Bank και Παγκρήτια Τράπεζα.

Πρόσβαση στη χρηματοδότηση από τους πόρους του Προγράμματος έχουν όλες οι επιχειρήσεις (ανεξαρτήτως μεγέθους) που σκοπεύουν να υλοποιήσουν βιώσιμα επενδυτικά σχέδια, τα οποία προάγουν πολιτικές σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους 5 επενδυτικούς στόχους που προβλέπει το ΤΑΑ:

 • Πράσινη μετάβαση –  τουλάχιστον 20% επί του συνολικού προϋπολογισμού για επενδύσεις πράσινης μετάβασης.
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός – τουλάχιστον 20% επί του συνολικού προϋπολογισμού για επενδύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού.
 • Καινοτομία – Έρευνα και ανάπτυξη – τουλάχιστον 10% επί του συνολικού προϋπολογισμού για επενδύσεις στην καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη.
 • Μεγέθυνση (ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων)
 • Εξωστρέφεια: μέσος όρος υφιστάμενης εξαγωγικής δραστηριότητας τουλάχιστον στο 15% του κύκλου εργασιών, με βάση τα οικονομικά στοιχεία τριετίας  ή ελάχιστος προϋπολογισμός εξαγωγών του επενδυτικού σχεδίου, τουλάχιστον στο 15% των προβλεπόμενων συνολικών εσόδων του.

Το συνολικό επιλέξιμο κόστος των ιδιωτικών επενδύσεων συγχρηματοδοτείται μέχρι 50% με κεφάλαια του ΤΑΑ, τουλάχιστον κατά 20% με ίδια κεφάλαια των επενδυτών καθώς και τουλάχιστον κατά 30% με δάνεια προερχόμενα από το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Η διαδικασία την οποία θα πρέπει να ακολουθήσει η ενδιαφερόμενη επιχείρηση-επενδυτής (από την υποβολή του φακέλου έως την εκταμίευση της χρηματοδότησης) περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

 1. Υποβολή αίτησης επενδυτικού σχεδίου στην τράπεζα.
 2. Έλεγχος επιλεξιμότητας της επένδυσης και προέγκριση του χρηματοδοτικού σχήματος από την τράπεζα, κατόπιν ελέγχου της πιστοληπτικής ικανότητας του επενδυτή και της βιωσιμότητας της επένδυσης, σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική της.
 3. Ενημέρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης από την τράπεζα, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία για την επιλογή Αξιολογητή.
 4. Σύναψη σύμβασης ανάθεσης μεταξύ επενδυτή και Αξιολογητή, έναρξη αξιολόγησης της επιλεξιμότητας του επενδυτικού σχεδίου και έλεγχος σώρευσης των κρατικών ενισχύσεων από τον Αξιολογητή.
 5. Λήψη τελικής χρηματοδοτικής έγκρισης από την τράπεζα.
 6. Εκταμίευση και υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

Περισσότερα Νέα:

NANOTEXNOLOGY 2024: Matchmaking Event & συνάντηση των EEN Advisors του Sector Group Electronics.

Πρόσκληση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων διοικητικής υποστήριξης σε Αθήνα / Ηράκλειο

Σεμινάριο για το πρόγραμμα πλαίσιο Ορίζοντας Ευρώπη στην Πάτρα

European Angel Investment Summit 2024 – Επένδυση στην Καινοτομία