Νέες θέσεις για διοικητική και συμβουλευτική υποστήριξη στην Αθήνα ή το Ηράκλειο Κρήτης

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων διοικητικής και συμβουλευτικής υποστήριξης στη διαχείριση, οργάνωση και υλοποίηση εθνικών/ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή έργου με έδρα την Αθήνα ή το Ηράκλειο Κρήτης.

Αντικείμενο Εργασιών

 • Διοικητική, συμβουλευτική και οικονομική υποστήριξη στη διαχείριση, οργάνωση και υλοποίηση εθνικών/ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης Έρευνας και Καινοτομίας.
 • Ενημέρωση, διαμεσολάβηση και συμβουλευτική για πρόσβαση στη χρηματοδότηση και συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα περιφερειακά, εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.
 • Υποστήριξη πρωτοβουλιών, υποβολή και συγγραφή εθνικών, περιφερειακών και ευρωπαϊκών έργων.
 • Υποστήριξη ΜμΕ σε θέματα εξωστρέφειας, καινοτομίας και δικτύωση.
 • Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης φυσικού αντικειμένου των έργων και επικοινωνία με τους εταίρους και τις χρηματοδοτικές αρχές.

Διάρκεια Σύμβασης

6 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι το τέλος του έργου χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ.

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής σε οικονομικές ή/και φυσικές επιστήμες (βάσει εγχειριδίου Frascati).
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στην συμβουλευτική ή οικονομική υποστήριξη.
 • Μεταπτυχιακό τίτλο της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής.
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών (επίπεδο C1).
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης (για τους άρρενες υποψηφίους)
 • Ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και βάσεων δεδομένων.
 • Δυναμισμό και ικανότητα αντίληψης και ανάληψης πρωτοβουλιών.

Υποβολή Προτάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την πρότασή τους, μέχρι την  Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 17:00 Μπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα στο: praxi@praxinetwork.gr, σημειώνοντας τον κωδικό της θέσης (CONS_ ADMIN_OCT_2023) για την οποία ενδιαφέρονται.

Μπορείτε να δείτε όλη την προκήρυξη, κάνοντας κλικ εδώ

Επικοινωνία

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Αλεξάνδρα Ρίζου, email: praxi@praxinetwork.gr

Περισσότερα Νέα:

Invest to Innovate: Εκδηλώσεις για επενδυτικές παρουσιάσεις

Ανταλλαγή γνώσης και ουσιαστική σύνδεση με τις κοινότητες της καινοτομίας.

Πρόσκληση για Σύμβουλο Μεταφοράς Τεχνολογίας & Υποστήριξης Καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη

EUDIS hackathon 2024 με θέμα «Digital in Defence»