Παράταση προθεσμίας υποβολής για στέλεχος επικοινωνίας και Marketing

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), παρατείνει την προθεσμία υποβολής βιογραφικών για την πλήρωση μίας (1) junior θέσης στελέχους επικοινωνίας και marketing με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με έδρα την Αθήνα και κωδικό θέσης JMARK_MAR_2023.

Αντικείμενο Εργασιών

 •  Διοργάνωση και προβολή εταιρικών εκδηλώσεων
 • Ανάπτυξη και συνεχής ενημέρωση μέσω εμφανίσεων στα ΜΜΕ (έντυπα και ηλεκτρονικά), δημιουργία εταιρικώνπαρουσιάσεων και σύνταξη δελτίων Τύπου
 • Παραγωγή εταιρικού προωθητικού υλικού (έντυπα, αφίσες, banners, newsletters)
 • Ποιοτικός έλεγχος και εμπλουτισμός του περιεχομένου του δικτυακού τόπου του Δικτύου ΠΡΑΞΗ
 • Παρακολούθηση επισκεψιμότητας μέσω των σχετικών δικτυακών εργαλείων (google analytics) καθώς καιαναρτήσεις σε ιστοσελίδες τρίτων και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • Συνεργασία με προμηθευτές, χώρους φιλοξενίας εκδηλώσεων και διαφημιστικές εταιρίες για παραγωγή προωθητικού υλικού
 • Σύνταξη άρθρων

Απαιτούμενα Προσόντα

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

 • Πτυχίο ή δίπλωµα Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) ή αναγνωρισµένο ισότιµο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής σε κοινωνικές επιστήμες (βάσει εγχειριδίου Frascati)
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2)
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία ή/και πρακτική άσκηση σε οργανωμένο περιβάλλον marketing ή/και διαφημιστική εταιρεία agency ή/και στη διαχείριση social media accounts, η/και στην υποστήριξη στην υλοποίηση Ευρωπαικών Έργων ή/και στην επικοινωνία και δημόσιες σχέσεις οργανισμών ή/και στη διοργάνωση επαγγελματικών εκδηλώσεων (ημερίδες, συνέδρια κλπ.)
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)
 • Ευχέρεια πραγματοποίησης ταξιδιών εντός και εκτός Ελλάδος
 • Ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και βάσεων δεδομένων
 • Άνεση στην επικοινωνία και πνεύμα ομαδικής εργασίας
 • Δυναμισμό και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών

Επιθυμητά προσόντα

 • Εμπειρία στην συγγραφή άρθρων ή/και αναρτήσεων σχετικών με Ευρωπαικά Θέματα
 • Πολύ καλή ή/και άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C1/C2)
 • Σεμινάρια ή πιστοποιητικά εξειδίκευσης σε τομείς marketing και event management
 • Γνώση χειρισμού της πλατφόρμας Canvas ή/και της πλατφόρμας WordPress

Υποβολή Προτάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν την πρότασή τους, μέχρι την Τετάρτη, 12/4/2023 και ώρα 17:00.

Η πρότασή τους θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 2. Απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης ή διπλωμάτων ξένων γλωσσών ή σεμιναρίων ή
  πιστοποιητικών εξειδίκευσης σε τομείς marketing και event management
 3. Συνοδευτική επιστολή (cover letter) στην οποία εν συντομία θα παρουσιάζεται μεταξύ άλλων:
  • η προστιθέμενη αξία που μπορεί να φέρει ο/η υποψήφιος/α στον οργανισμό και
  •  η ανάλυση της σχετικής με τη θέση εμπειρίας (όπου εφαρμόζεται)
  • Σε περίπτωση που πληρείται η:
   • αποδεδειγμένη εμπειρία ή/και πρακτική άσκηση σε οργανωμένο περιβάλλον marketing ή/και διαφημιστική
    εταιρεία agency ή/και στη διαχείριση social media accounts, η/και στην υποστήριξη στην υλοποίηση
    Ευρωπαικών Έργων ή/και στις δημόσιες σχέσεις ή/και στη διοργάνωση επαγγελματικών εκδηλώσεων (ημερίδες,
    συνέδρια κλπ.)
   •  εμπειρία στην συγγραφή άρθρων ή/και αναρτήσεων σχετικών με Ευρωπαικά Θέματα
    να δοθεί αναλυτική περιγραφή αυτών στο cover letter.
 4.  Συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας και προϋπηρεσίας
  (https://www.efka.gov.gr/el/bebaioseproyperesias) που να τεκμηριώνουν την εμπειρία/τεχνογνωσία/εξοικείωση ή
  άλλα στοιχεία που επιθυμεί να συμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενος για την πιστοποίηση εμπειρίας/τεχνογνωσίας που
  αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα.
 5. Συμπληρωμένη αίτηση-δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (βλ. Υπόδειγμα σελ.9)
 6. Οι ενδιαφερόμενοι άνδρες πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί
  νόμιμα απ’ αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης
 7. Προσόντα που αναφέρονται είτε στην πρόταση, είτε στο βιογραφικό σημείωμα, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την
  υποβολή των αντιστοίχων πιστοποιητικών δεν θα ληφθούν υπόψη

Πληροφορίες

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων, μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Αλεξάνδρα Ρίζου, email: praxi@praxinetwork.gr

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ

Περισσότερα Νέα:

ΟΙΚΟΔΟΜΗ 2023 – Επιχειρηματικές συναντήσεις με την εμπειρία του Δικτύου ΠΡΑΞΗ

ΗΜΕΡΙΔΑ «Αγροδιατροφή στην Κρήτη: Έρευνα – Καινοτομία – Χρηματοδοτικές ευκαιρίες»

11ο Forum Υγείας 2023 με την υποστήριξη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ

Πρόσκληση για Σύμβουλο εταιρικής ταυτότητας και επικοινωνίας