gnΩsi – Δ.Α.Υ.Π.Ε.Κ.Ν.Ε.

Gnosi logo_400

Δίκτυο Ανάδειξης Υποστήριξης και Προώθησης Ερευνητικής Καινοτομίας Νησιωτικής Ελλάδας

Λογότυπο χρηματοδότησης
Πρόγραμμα ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 - «ΑΞΟΝΑΣ B: Χρηματοδότηση Λειτουργίας Δομών και Δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας»
Συντονιστής ΙΤΕ/Δίκτυο ΠΡΑΞΗ
Ημ/νία έναρξης 01/01/2022
Ημ/νία λήξης 31/12/2023
Διάρκεια 24Μ
Συνολικός προϋπολογισμός 1.760.125,00 €
Σχετικός σύνδεσμος https://gnosi.tech/
Εταίροι
  • Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  • Πολυτεχνείο Κρήτης
  • Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μέσω της παρούσας δράσης πραγματοποιείται η σύμπραξη τεσσάρων Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών Φορέων, για τη δημιουργία Κοινής Δομής Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας (ΚΔΓΜΤ) για περαιτέρω ανάπτυξη ικανοτήτων και ενίσχυσης των εσωτερικών τους Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας (ΓΜΤ). Οι Συνεργαζόμενοι Φορείς καλύπτουν μία μεγάλη γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας, καθώς αποτελούν τα μεγαλύτερα Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα της Νησιωτικής Ελλάδας (Παν/μιο Αιγαίου, Παν/μιο Κρήτης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας). Με την ΚΔΓΜΤ συνεργάζονται επιπρόσθετα, ως μη Ώριμοι Φορείς, έξι ακόμη φορείς ΕΤΑΚ με σημαντικότατο ερευνητικό έργο, οι οποίοι έχουν θέσει ως στρατηγικό στόχο την δημιουργία των κατάλληλων υποστηρικτικών μηχανισμών και συνθηκών που θα συμβάλουν στην αξιοποίηση του ερευνητικού τους έργου. Η ΚΔΓΜΤ θα προσφέρει υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας και διασύνδεσης με την επιχειρηματική κοινότητα προς το σύνολο των συνεργαζόμενων Φορέων, ώριμων και μη. Στόχος της ΚΔΓΜΤ είναι να μετεξελιχθεί μελλοντικά σε ένα ολοκληρωμένο κέντρο υπηρεσιών μίας στάσης, όπου οι συνεργαζόμενοι φορείς, αλλά και επιχειρήσεις με δυναμικό καινοτομίας, θα λαμβάνουν υπηρεσίες υποστήριξης υψηλής προστιθέμενης αξίας σε θέματα αναγνώρισης και αξιοποίησης καινοτομίας καθώς και υποστήριξης για την ανάπτυξη συνεργατικών δεσμών με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη τους μέσω της αφομοίωσης νέων ή και βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών. Η ΚΔΓΜΤ θα αποτελέσει την πύλη των συνεργαζόμενων Φορέων προς τον κόσμο της βιομηχανίας και της επιχειρηματικότητας και θα τους υποστηρίζει, ώστε να καταφέρουν να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ερευνητικά τους επιτεύγματα.