Πρόσκληση για στέλεχος οικονομικής διαχείρισης έργων

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης στελέχους οικονομικής διαχείρισης ευρωπαϊκών και εθνικών
έργων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων.

Έδρα

1 θέση με έδρα την Αθήνα με κωδικό θέσης FIN_ATH_ΜΑR_23

Αντικείμενο Εργασιών

 • Oικονομική διαχείριση και υποστήριξη ευρωπαϊκών και εθνικών έργων Έρευνας και Καινοτομίας
 • Ενημέρωση, διαμεσολάβηση και συμβουλευτική για πρόσβαση στη χρηματοδότηση και συμμετοχή σε
  συγχρηματοδοτούμενα περιφερειακά, εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
 • Οικονομική και διοικητική υποστήριξη υλοποίησης χρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών ή/και εθνικών
  προγραμμάτων
 • Υποστήριξη πρωτοβουλιών, συγγραφή και υλοποίηση εθνικών, περιφερειακών και ευρωπαϊκών έργων
 • Υποστήριξη ΜμΕ σε θέματα εξωστρέφειας, καινοτομίας και δικτύωσης
 • Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης φυσικού αντικειμένου των έργων και επικοινωνία με τους εταίρους
  και τις χρηματοδοτικές αρχές

Η θέση απασχόλησης αφορά συνδυασμό των ανωτέρω δραστηριοτήτων με εστίαση στην υποστήριξη πρωτοβουλιών,
συγγραφή και υλοποίηση εθνικών, περιφερειακών και ευρωπαϊκών έργων.

Διάρκεια Σύμβασης

6-12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι το τέλος του έργου χωρίς τη διενέργεια νέας
πρόσκλησης, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ.

Αμοιβή

H αμοιβή μικτά μηνιαίως θα καθορίζεται βάσει των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν.4354/2015 (176 Α).

Απαιτούμενα Προσόντα

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

 • Πτυχίο ή δίπλωµα Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισµένο ισότιµο τίτλο
  σπουδών της αλλοδαπής
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών (επίπεδο C1)
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους στην οικονομική διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης Έρευνας και Καινοτομίας ή/και στην οικονομική ή/και διοικητική υποστήριξη υλοποίησης χρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών ή εθνικών προγραμμάτων ή/και στην συμβουλευτική
  υποστήριξη για προσέλκυση χρηματοδότησης από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς πόρους ή/και στην υποστήριξη ΜμΕ
  σε θέματα εξωστρέφειας, καινοτομίας και δικτύωσης (συντονισμός ή/και οργάνωση δράσεων ή/και
  παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης φυσικού αντικειμένου και επικοινωνία με τους εταίρους και τις
  χρηματοδοτικές αρχές ή/και σύνταξη ενδιάμεσων και τελικών απολογιστικών εκθέσεων ή/και παρακολούθηση
  και έλεγχος του οικονομικού αντικειμένου δαπανών ερευνητικών έργων)
 • Μεταπτυχιακό τίτλο της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους) ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’
  αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης
 • Ευχέρεια πραγματοποίησης ταξιδιών εντός και εκτός Ελλάδος
 • Ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και βάσεων δεδομένων
 • Άνεση στην επικοινωνία και πνεύμα ομαδικής εργασίας
 • Δυναμισμό και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών

Επιθυμητά προσόντα

 • Μεταπτυχιακός τίτλος της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής σε οικονομικές
  επιστήμες ή σε διοίκηση επιχειρήσεων (MBA)
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C2)
 • Αποδεδειγμένη γνώση του εθνικού/περιφερειακού οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας
  Συνέντευξη
  Οι υποψήφιοι ή όσοι από αυτούς κριθούν καταλληλότεροι ενδέχεται να κληθούν σε συνέντευξη σε περίπτωση που
  κριθεί ότι απαιτούνται επιπλέον στοιχεία για την αξιολόγησή τους. Κατά τη συνέντευξη θα αξιολογηθεί η ικανότητα
  επικοινωνίας και το πνεύμα ομαδικής εργασίας και συνεργασίας, η ικανότητα αντίληψης και ανάληψης πρωτοβουλιών.

Προθεσμια υποβολής

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν την πρότασή τους, μέχρι την Πέμπτη 13 Απριλίου 2023 και ώρα 17:00.

Η πρότασή τους θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 2. Απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης και διπλωμάτων ξένων γλωσσών
 3. Συνοδευτική επιστολή (cover letter) στην οποία εν συντομία θα παρουσιάζεται μεταξύ άλλων:
  • η προστιθέμενη αξία που μπορεί να φέρει ο/η υποψήφιος/α στον οργανισμό και
  • η ανάλυση της σχετικής με τη θέση εμπειρίας βλ. Απαιτούμενα προσόντα σημείο iii σελίδα 5
 4. Πίνακας προτάσεων έργων στον οποίο οι υποψήφιοι/ες είχαν καθοριστικό ρόλο στην οικονομική
  διαχερίση/project management εθνικών ή/και ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης Έρευνας και
  Καινοτομίας με τη μορφή: Τίτλος | Έτος | Χρηματοδοτικό Πλαίσιο (ΕΔΚ, ΕΣΠΑ, Η2020, άλλο) | Βudget έργου/έργων
  και Ολοκλήρωση έργου/έργων (ΝΑΙ/ΌΧΙ).
 5. Συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας και προϋπηρεσίας
  (https://www.efka.gov.gr/el/bebaioseproyperesias) που να τεκμηριώνουν την εμπειρία/τεχνογνωσία/εξοικείωση ή
  άλλα στοιχεία που επιθυμεί να συμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενος για την πιστοποίηση εμπειρίας/τεχνογνωσίας που
  αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα.
 6. Συμπληρωμένη αίτηση-δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (βλ. Υπόδειγμα σελ.9)
 7. Οι ενδιαφερόμενοι άνδρες πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί
  νόμιμα απ’ αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
 8. Προσόντα που αναφέρονται είτε στην πρόταση, είτε στο βιογραφικό σημείωμα, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την
  υποβολή των αντιστοίχων πιστοποιητικών δεν θα ληφθούν υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι τη
συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα στο: praxi@praxinetwork.gr·, σημειώνοντας τον κωδικό της θέσης για την οποία
ενδιαφέρονται.

Μπορείτε να κατεβάσετε την προκήρυξη από εδώ

Περισσότερα Νέα:

Invest to Innovate: Εκδηλώσεις για επενδυτικές παρουσιάσεις

Ανταλλαγή γνώσης και ουσιαστική σύνδεση με τις κοινότητες της καινοτομίας.

Πρόσκληση για Σύμβουλο Μεταφοράς Τεχνολογίας & Υποστήριξης Καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη

EUDIS hackathon 2024 με θέμα «Digital in Defence»