Πρόσκληση για Σύμβουλο Επιχειρήσεων στην Πάτρα – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτησεων

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Συμβούλου Επιχειρήσεων με έδρα την Πάτρα.

Updated 20/03/2024

Αντικείμενο Εργασιών

 • Παροχή υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσιών μεταφοράς τεχνολογίας και υποστήριξης καινοτομίας
  προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς.
 • Ενημέρωση, διαμεσολάβηση και συμβουλευτική για πρόσβαση στη χρηματοδότηση και συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα περιφερειακά, εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.
 • Παρακολούθηση τεχνολογικών εξελίξεων, καταγραφή και παρακολούθηση ερευνητικού δυναμικού της περιοχής, δράσεις δικτύωσης και διασύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή.
 • Υποστήριξη πρωτοβουλιών, συγγραφή και υλοποίηση εθνικών, περιφερειακών και ευρωπαϊκών έργων σχετικών με τις παραπάνω δραστηριότητες.
 • Υποστήριξη ΜμΕ σε θέματα εξωστρέφειας, καινοτομίας και δικτύωσης
 • Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης φυσικού αντικειμένου των έργων και επικοινωνία με τους εταίρους και τις χρηματοδοτικές αρχές

Η θέση απασχόλησης αφορά συνδυασμό των ανωτέρω δραστηριοτήτων με εστίαση στην υποστήριξη πρωτοβουλιών, συγγραφή και υλοποίηση εθνικών, περιφερειακών και ευρωπαϊκών έργων.

Διάρκεια Σύμβασης

6 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι το τέλος του έργου χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ.

Απαιτούμενα Προσόντα

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής σε επιστήμες ιατρικής και υγείας ή φυσικές επιστήμες ή μηχανικού και τεχνολογίας ή οικονομικές ή γεωπονικές επιστήμες (βάσει εγχειριδίου Frascati)
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στην υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) σε θέματα εξωστρέφειας, καινοτομίας και δικτύωσης, ή/και στην υποστήριξη για προσέλκυση χρηματοδότησης από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς πόρους γραφείου μεταφοράς τεχνολογίας ή/και ερευνητικών φορέων, ή/και στην διαχείριση ή/και υποβολή ή/και υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης Ε&Κ
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C1)
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης (για τους άρρενες υποψηφίους)
 • Ευχέρεια πραγματοποίησης ταξιδιών εντός και εκτός Ελλάδος
 • Ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και βάσεων δεδομένων
 • Δυναμισμό και ικανότητα αντίληψης και ανάληψης πρωτοβουλιών

Επιθυμητά προσόντα

 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής σε οικονομικές επιστήμες ή διοίκηση επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C2)
 • Γνώση του εθνικού/περιφερειακού οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας
 • Αποδεδειγμένη συμμετοχή σε νεοφυή επιχείρηση ως ιδρυτής ή συνιδρυτής ή μέλος της ομάδας διοίκησης
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη συγγραφή εθνικών/ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης Ε&Κ
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην προσέγγιση ή/και τη διαχείριση πελατολογίου

Συνέντευξη

Οι υποψήφιοι/ες ή όσοι/όσες από αυτούς/ααυτές κριθούν καταλληλότεροι/ες ενδέχεται να κληθούν σε συνέντευξη σε
περίπτωση που κριθεί ότι απαιτούνται επιπλέον στοιχεία για την αξιολόγησή τους. Κατά τη συνέντευξη θα αξιολογηθεί
το γνωστικό υπόβαθρο και η προγενέστερη εργασιακή προϋπηρεσία, η εμπειρία του/της υποψηφίου/ας σε ζητήματα
συναφή με την προκηρυσσόμενη θέση, η ικανότητα αντίληψης και ανάληψης πρωτοβουλιών και η άνεση στην
επικοινωνίας και το πνεύμα ομαδικής εργασίας.

Υποβολή Προτάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την πρότασή τους, μέχρι την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024 και ώρα 17:00.

Η πρότασή τους θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης και διπλωμάτων ξένων γλωσσών
 • Συνοδευτική επιστολή (cover letter) στην οποία εν συντομία θα παρουσιάζεται μεταξύ άλλων:
  • η προστιθέμενη αξία που μπορεί να φέρει ο/η υποψήφιος/α στον οργανισμό και
  • η ανάλυση της σχετικής με τη θέση εμπειρίας (όπου εφαρμόζεται)

Σε περίπτωση που πληρείται:

  • η αποδεδειγμένη εμπειρία στην συμβουλευτική υποστήριξη για προσέλκυση χρηματοδότησης από ευρωπαϊκούς πόρους, ή/και στην συγγραφή ή/και υλοποίηση εθνικών/ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης Ε&Κ ή/και στην μεταφορά τεχνολογίας ή/και στην αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων ή/και στην υποστήριξη ερευνητικών φορέων ή/και Πανεπιστημίων
  • η αποδεδειγμένη γνώση του εθνικού/περιφερειακού οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας να δοθεί αναλυτική περιγραφή αυτών στο cover letter.

 

 • Συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας και προϋπηρεσίας (https://www.efka.gov.gr/el/bebaioseproyperesias) που να τεκμηριώνουν την εμπειρία/τεχνογνωσία/εξοικείωση ή άλλα στοιχεία που επιθυμεί να συμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενος για την πιστοποίηση εμπειρίας/τεχνογνωσίας που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα.
 • Οι υποψηφιότητες που διαθέτουν αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στην συγγραφή ή/και υλοποίηση εθνικών/ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης Ε&Κ χρειάζεται να επισυνάψουν:
  • Α. Πίνακας προτάσεων έργων στις οποίες είχαν καθοριστικό ρόλο στη συγγραφή με τη μορφή: Τίτλος | Έτος |Χρηματοδοτικό Πλαίσιο (ΕΔΚ, Η2020, άλλο) | Αποτέλεσμα (Χρηματοδοτήθηκε ή όχι).
  • Β. Πίνακας προτάσεων έργων στις οποίες είχαν καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση με τη μορφή: Τίτλος | Έτος| Χρηματοδοτικό Πλαίσιο (ΕΔΚ, Η2020, άλλο) | Αποτέλεσμα (Χρηματοδοτήθηκε ή όχι).
 • Συμπληρωμένη αίτηση-δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (βλ. Υπόδειγμα σελ.9)
 • Οι ενδιαφερόμενοι άνδρες πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Προσόντα που αναφέρονται είτε στην πρόταση, είτε στο βιογραφικό σημείωμα, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων πιστοποιητικών δεν θα ληφθούν υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι τη
συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα στο: praxi@praxinetwork.gr·, σημειώνοντας τον κωδικό της θέσης (PAT_FEB_2024) για την οποία ενδιαφέρονται.

Μπορείτε να δείτε την προκήρυξη, κάνοντας κλικ εδώ . Μπορείτε να δείτε την παράταση υποβολής αιτήσεων εδώ

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Αλεξάνδρα Ρίζου,
email: praxi@praxinetwork.gr

Περισσότερα Νέα:

NANOTEXNOLOGY 2024: Matchmaking Event & συνάντηση των EEN Advisors του Sector Group Electronics.

Πρόσκληση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων διοικητικής υποστήριξης σε Αθήνα / Ηράκλειο

Σεμινάριο για το πρόγραμμα πλαίσιο Ορίζοντας Ευρώπη στην Πάτρα

European Angel Investment Summit 2024 – Επένδυση στην Καινοτομία