Πρόσκληση για θέση συμβούλου επιχειρήσεων στην Αθήνα

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Συμβούλου επιχειρήσεων ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων χρηματοδότησης με έδρα την Αθήνα.

Αντικείμενο Εργασιών

  • Ενημέρωση, διαμεσολάβηση και συμβουλευτική για πρόσβαση στη χρηματοδότηση και συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα περιφερειακά, εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
  • Υποστήριξη πρωτοβουλιών, διαχείριση, υποβολή, συγγραφή και υλοποίηση εθνικών, περιφερειακών και ευρωπαϊκών έργων
  • Παρακολούθηση τεχνολογικών εξελίξεων, καταγραφή και παρακολούθηση ερευνητικού δυναμικού της περιοχής, δράσεις δικτύωσης και διασύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή

Διάρκεια Σύμβασης

2 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι το τέλος του έργου χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ.

Απαιτούμενα Προσόντα

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

  • Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής σε φυσικές επιστήμες ή/και επιστήμες μηχανικού και τεχνολογίας ή/και επιστήμες ιατρικής και υγείας ή/και γεωπονικές επιστήμες ή/και οικονομικές επιστήμες (βάσει εγχειριδίου Frascati)
  • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στην συμβουλευτική υποστήριξη για προσέλκυση χρηματοδότησης από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, ή/και στη διαχείριση ή/και στην συγγραφή ή/και υλοποίηση εθνικών/ευρωπαϊκών ερευνητικών ή επενδυτικών έργων χρηματοδότησης Ε&Κ (π.χ. ΕΣΠΑ)
  • Πολύ καλή γνώση αγγλικών (επίπεδο C1)
  • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης (για τους άρρενες υποψηφίους)
  • Ευχέρεια πραγματοποίησης ταξιδιών εντός και εκτός Ελλάδος
  • Ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και βάσεων δεδομένων
  • Δυναμισμό και ικανότητα αντίληψης και ανάληψης πρωτοβουλιών

Υποβολή Προτάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την πρότασή τους, μέχρι την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023 ώρα 17:00.  Μπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα στο: praxi@praxinetwork.gr, σημειώνοντας τον κωδικό της θέσης (BUS_CON_SEP_2023) για την οποία ενδιαφέρονται.

Μπορείτε να δείτε όλη την προκήρυξη, κάνοντας κλικ εδώ.

Επικοινωνία

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Αλεξάνδρα Ρίζου, email: praxi@praxinetwork.gr

 

Περισσότερα Νέα:

Invest to Innovate: Εκδηλώσεις για επενδυτικές παρουσιάσεις

Ανταλλαγή γνώσης και ουσιαστική σύνδεση με τις κοινότητες της καινοτομίας.

Πρόσκληση για Σύμβουλο Μεταφοράς Τεχνολογίας & Υποστήριξης Καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη

EUDIS hackathon 2024 με θέμα «Digital in Defence»