Πρωτοβουλία “Βιομηχανία 5.0”: Η μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη, ανθεκτική και ανθρωποκεντρική βιομηχανία

Η ανάκαμψη της Ευρώπης προϋποθέτει  την επιτάχυνση του διττού  ψηφιακού και πράσινου μετασχηματισμού ώστε να ανοικοδομηθεί μια πιο βιώσιμη και ανθεκτική κοινωνία και οικονομία. Η βιομηχανία αποτελεί μια εκ των βασικών κινητήριων δυνάμεων για τη διττή αυτή μετάβαση. Η μελέτη της Ευρωπαїκής Επιτροπής «Industry 5.0», αναγνωρίζει τη δύναμη που έχει η βιομηχανία για την επίτευξη και άλλων κοινωνικών στόχων πέρα από την απασχόληση και την ανάπτυξη. Η βιομηχανία δύναται να παρέχει ευμάρεια με βιώσιμο τρόπο, σεβόμενη τα όρια του πλανήτη και θέτοντας την ευημερία του βιομηχανικού εργατικού δυναμικού στο επίκεντρό της.

H Mariya Gabriel, Επίτροπος για την Καινοτομία, την Έρευνα, τον Πολιτισμό, την Εκπαίδευση και τη Νεολαία δήλωσε:

«Η νέα πρωτοβουλία «Βιομηχανία 5.0» έρχεται την πιο κατάλληλη στιγμή. Πολλές ευρωπαϊκές βιομηχανίες αποφασίζουν να επαναπροσδιοριστούν, προσαρμοζόμενες στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται από την πανδημία, υιοθετώντας ολοένα και περισσότερο ψηφιακές και πράσινες τεχνολογίες ώστε να παραμείνουν οι πάροχοι λύσεων για όλους τους ευρωπαίους. Ήρθε η στιγμή να μετατρέψουμε τους χώρους εργασίας σε χώρους χωρίς αποκλεισμούς, να χτίσουμε πιο ανθεκτικές εφοδιαστικές αλυσίδες και να υιοθετήσουμε πιο βιώσιμους τρόπους παραγωγής».

Η μελέτη περιγράφει τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη Βιομηχανία 5.0, αναλύει τα βασικά οφέλη για το εργατικό δυναμικό και χαρτογραφεί συναφή ολοκληρωμένα και υφιστάμενα έργα έρευνας και καινοτομίας.

Σημαντικά σημεία της μελέτης:

  • Προκειμένου η βιομηχανία να συνεχίσει να είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ευημερίας στην Ευρώπη, πρέπει τώρα να μετατραπεί σε καταλύτη αλλαγών με γνώμονα την καινοτομία. Η Βιομηχανία 5.0 συνεισφέρει στην βιομηχανική τεχνολογική αναβάθμιση ώστε να παραμείνει ο πάροχος λύσεων για την κοινωνία μας αλλά και να προσφέρει ποιοτικές θέσεις εργασίας, ιδίως για τους νέους.
  • Οι ψηφιακές τεχνολογίες παρέχουν στη βιομηχανία ευκαιρίες πέρα από κάθε προηγούμενο. Για παράδειγμα, η τεχνητή νοημοσύνη ή η ρομποτική, επιτρέπουν ριζικές αλλαγές στους χώρους εργασίας. Η βελτιστοποίηση της αλληλεπίδρασης  μεταξύ ανθρώπων και μηχανών θα μεγιστοποιήσει την προστιθέμενη αξία του εργατικού δυναμικού. Αναπτύσσοντας καινοτόμες τεχνολογίες με έναν ανθρωποκεντρικό τρόπο, η Βιομηχανία 5.0 μπορεί να υποστηρίξει και να ενδυναμώσει, αντί να αντικαταστήσει, το εργατικό δυναμικό, οικοδομώντας πιο ανθεκτικές και βιώσιμες  βιομηχανίες.
  • Η μετάβαση στην πράσινη οικονομία είναι η άλλη όψη του νομίσματος. Η «Πράσινη Συμφωνία» θα έχει επιτευχθεί όταν η ευρωπαϊκή βιομηχανία αναλάβει έναν ισχυρό ηγετικό ρόλο. Οι κοινοί περιβαλλοντικοί στόχοι θα πραγματοποιηθούν μόνο αν ενσωματωθούν οι νέες τεχνολογίες και αν επανασχεδιαστούν οι διαδικασίες παραγωγής με γνώμονα το περιβάλλον. Η βιομηχανία οφείλει να δώσει πρώτη το παράδειγμα.
  • Ο μετασχηματισμός της βιομηχανίας θα έχει ανάλογο αντίκτυπο στην κοινωνία, ιδιαίτερα για το εργατικό δυναμικό, που μπορεί να δει το ρόλο του να αλλάζει καθώς θα χρειαστεί να αποκτήσει νέες δεξιότητες. Η μετάβαση στη Βιομηχανία 5.0 θα απαιτήσει ολοκληρωμένες δράσεις σε πολλούς τομείς.

Η παρούσα μελέτη σηματοδοτεί την έναρξη μιας διαδικασίας συν-δημιουργίας με κοινωνούς όλους τους αρμόδιους φορείς, συμπεριλαμβανόμενων των κοινωνικών εταίρων σε ευρωπαїκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Στόχος είναι να δημιουργηθεί  οδικός χάρτης ώστε η Βιομηχανία 5.0 να γίνει πραγματικότητα με γνώμονα τον άνθρωπο με τρόπο βιώσιμο και ανθεκτικό.

Η μελέτη είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/468a892a-5097-11eb-b59f-01aa75ed71a1/

Περισσότερα Νέα:

NANOTEXNOLOGY 2024: Matchmaking Event & συνάντηση των EEN Advisors του Sector Group Electronics.

Πρόσκληση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων διοικητικής υποστήριξης σε Αθήνα / Ηράκλειο

Σεμινάριο για το πρόγραμμα πλαίσιο Ορίζοντας Ευρώπη στην Πάτρα

European Angel Investment Summit 2024 – Επένδυση στην Καινοτομία