Συνεργασία μεταξύ του ΣΘΕΒ και του Δικτύου ΠΡΑΞΗ

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχουν αναπτύξει από το 1992 για τις δράσεις διάχυσης καινοτομίας και τεχνολογίας του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, συνεχίζουν αδιαλείπτως παρέχοντας υπηρεσίες πληροφόρησης, διαμεσολάβησης και συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα καινοτομίας, μεταφοράς τεχνολογίας και ερευνητικής συνεργασίας στην επιχειρηματική και ακαδημαϊκή κοινότητα της περιοχής στοχεύοντας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των θεσσαλικών επιχειρήσεων.

Οι δύο φορείς λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη στενότερης συνεργασίας μεταξύ της ερευνητικής και της επιχειρηματικής κοινότητας καθώς και τις εθνικές, περιφερειακές και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την έρευνα, την καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη, υλοποιούν δράσεις εξωστρέφειας και ενημέρωσης, εκπαιδευτικές ημερίδες, συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης διαχείρισης καινοτομίας  και  μεταφοράς τεχνολογίας μέσω της αξιοποίησης σχετικών χρηματοδοτικών εργαλείων, δικτύωσης ελληνικών ερευνητικών και επιχειρηματικών φορέων με αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού.

Ο ΣΘΕΒ με την υποστήριξη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ από το 2016 έως σήμερα :

 • υλοποίησε περισσότερες από 15 εκδηλώσεις – ενημερωτικές ημερίδες,
 • υποστήριξε πάνω από 30 επιχειρήσεις μέλη του σε εντοπίζοντας εξειδικευμένους συνεργάτες από το εξωτερικό για τεχνολογική, εμπορική ή ερευνητική συνεργασία,
 • ενημέρωσε 20 επιχειρήσεις  για ειδικά θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας και κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας,
 • προώθησε περισσότερα από 40 ερωτήματα των επιχειρήσεων μελών του για ανεύρεση νέων δικτύων και αγορών στο εξωτερικό παρέχοντας επιχειρηματική πληροφόρηση σε θέματα αγοράς, ανταγωνισμού και state-of-the-art (προκαταρκτικές μελέτες αγοράς, έρευνα πατεντών κλπ),
 • υποβοήθησε περισσότερες από 20 επιχειρήσεις μέλη του να συμμετέχουν σε διεθνείς εκθέσεις για την αναζήτηση συνεργατών (b2b, matchmaking events) και
 • ενθάρρυνε τις επιχειρήσεις μέλη του να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά, εθνικά δίκτυα και σχήματα συνεργασίας.

Αξίζει να αναφερθεί πως το τελευταίο έτος και εν μέσω πανδημίας οι υπηρεσίες των δυο φορέων οδήγησαν στα παρακάτω αποτελέσματα:

 • 1 επιχείρηση κατέληξε σε εμπορική συμφωνία για εξαγωγή των προϊόντων της στην Πολωνία
 • 1 επιχείρηση κατέληξε σε ερευνητική συνεργασία που αφορούσε συμμετοχή σε υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την πρόσκληση Green Deal
 • 1 επιχείρηση κατέληξε σε τεχνολογική συνεργασία με ινστιτούτο βιοτεχνολογίας του εξωτερικού
 • 3 επιχειρήσεις αξιοποίησαν τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και έλαβαν ευρωπαϊκή μικροχρηματοδότηση
 • 1 επιχείρηση αξιοποίησε τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και προχώρησε σε κατοχύρωση εμπορικού σήματος

Αξίζει να σημειωθεί  το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής (National Contact Point, NCP) στην Ελλάδα για το Horizon Europe, το μεγαλύτερο πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία.

O ΣΘΕΒ και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ έχουν προγραμματίσει σειρά ενημερωτικών δράσεων και επισκέψεων με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση των επιχειρήσεων για συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα.

Για τις υπηρεσίες που παρέχει το Δίκτυο Πράξη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία του ΣΘΕΒ τηλ. 2410555507 & e-mail: sthev@sthev.gr (Υπεύθυνος κος Γρηγορίου Κωνσταντίνος)

Περισσότερα Νέα:

Invest to Innovate: Investors Networking Event στις 20 Ιουνίου.

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτησεων – Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας & Υποστήριξης Καινοτομίας στα Ιωάννινα

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ υποστηρίζει το Πανεπιστήμιο Κρήτης στην υλοποίηση του προγράμματος ACES–STAR.

NET4SOCIETY – Μοναδικές Ιστορίες Επιτυχίας που Εμπνέουν!