Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη

Από το 1998, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ είναι Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) για τα προγράμματα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έρευνα και την καινοτομία, αποτελώντας επίσημο φορέα ενημέρωσης και υποστήριξης ελληνικών οργανισμών για τη συμμετοχή τους σε αυτά.

Υπηρεσίες

Ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης, συμβουλευτικής υποστήριξης, εκπαίδευσης και διαμεσολάβησης σε ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς και άλλους οργανισμούς.

Ειδικότερα, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ:

 • Παρέχει γενικές πληροφορίες για το πρόγραμμα, τη δομή και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης. Ενημερώνει αναλυτικά για τα τρέχοντα προγράμματα εργασίας και τις αντίστοιχες προκηρύξεις και ειδικά σχετικά με το περιεχόμενο, τις προθεσμίες υποβολής και τα ποσά χρηματοδότησης. Παρέχει πληροφορίες και διευκρινίσεις για τους κανόνες συμμετοχής, τα ποσοστά χρηματοδότησης, τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης κ.ά.
 • Διοργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις για το πρόγραμμα και τις αντίστοιχες θεματικές περιοχές. Διοργανώνει ενημερωτικά σεμινάρια για ειδικά θέματα και πραγματοποιεί εκπαιδευτικές δράσεις για την ακαδημαϊκή, ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα.
 • Προσφέρει υποστήριξη για την εξέλιξη και χρηματοδότηση μιας ιδέας. Μέσω εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης, κατευθύνει τον ενδιαφερόμενο στην επιλογή κατάλληλου χρηματοδοτικού εργαλείου, προκήρυξης και θέματος με βάση την εξειδίκευση και τους στόχους του.
 • Υποστηρίζει τους συμμετέχοντες κατά την προετοιμασία πρότασης. Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη για την αποτελεσματικότερη διαμόρφωση της πρότασης και συγκεκριμένα για το περιεχόμενο, τη δομή, την κοινοπραξία, τον προϋπολογισμό κ.ά. Δίνει διευκρινίσεις σχετικά την περιγραφή του θέματος, καθώς και για τα αντίστοιχα οριζόντια θέματα. Συμβουλεύει σχετικά με την επιλογή κατάλληλων εταίρων και τον σχηματισμό της κοινοπραξίας.
 • Αξιοποιώντας τα δίκτυα συνεργατών του, υποστηρίζει τους ενδιαφερόμενους στην αναζήτηση κατάλληλων εταίρων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συμμετέχοντας στα ευρωπαϊκά δίκτυα των ΕΣΕ και στο Enterprise Europe Network ενισχύει τη διασύνδεση των Ελλήνων συμμετεχόντων με δυνητικούς εταίρους στο εξωτερικό.
 • Συμβουλεύει για τα οικονομικά και νομικά θέματα του προγράμματος που σχετίζονται με την προετοιμασία της πρότασης και την υλοποίηση του έργου. Παρέχει πληροφορίες και διευκρινίσεις για τους οικονομικούς και νομικούς όρους του προγράμματος. Επεξηγεί τους τυπικούς όρους αποδοχής και επιλεξιμότητας, καθώς και τις ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας κάθε θέματος.
 • Παρέχει συμβουλές για τη διαχείριση διανοητικής ιδιοκτησίας τόσο κατά την προετοιμασία της πρότασης, όσο και κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας, παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης, ίδρυσης εταιριών spin-off κ.ά.
 • Υποστηρίζει κατά την εμπορική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων προσφέροντας υπηρεσίες διαχείρισης καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας.Αξιοποιώντας τα δίκτυα συνεργατών του, υποστηρίζει τους ενδιαφερόμενους στην αναζήτηση κατάλληλων εταίρων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συμμετέχοντας στα ευρωπαϊκά δίκτυα των ΕΣΕ και στο Enterprise Europe Network ενισχύει τη διασύνδεση των Ελλήνων συμμετεχόντων με δυνητικούς εταίρους στο εξωτερικό.
 • Συμβουλεύει για τα οικονομικά και νομικά θέματα του προγράμματος που σχετίζονται με την προετοιμασία της πρότασης και την υλοποίηση του έργου. Παρέχει πληροφορίες και διευκρινίσεις για τους οικονομικούς και νομικούς όρους του προγράμματος. Επεξηγεί τους τυπικούς όρους αποδοχής και επιλεξιμότητας, καθώς και τις ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας κάθε θέματος.
 • Παρέχει συμβουλές για τη διαχείριση διανοητικής ιδιοκτησίας τόσο κατά την προετοιμασία της πρότασης, όσο και κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας, παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης, ίδρυσης εταιριών spin-off κ.ά.
 • Υποστηρίζει κατά την εμπορική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων προσφέροντας υπηρεσίες διαχείρισης καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας.

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ συμμετέχει στα ευρωπαϊκά δίκτυα των Εθνικών Σημείων Επαφής και στα αντίστοιχα έργα. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται συνοπτικά οι θεματικές περιοχές του Ορίζοντα Ευρώπη και τα στελέχη που έχουν ορισθεί ως Εθνικά Σημεία Επαφής.

Θεματική περιοχή Εθνικά Σημεία Επαφής
Legal and Financial aspects Ευάγγελος Αργουδέλης (vangelis@praxinetwork.gr)
Παναγιώτης Καρνιούρας (karniouras@praxinetwork.gr)
European Research Council (ERC) Δρ Μαρία Μακριδάκη (makridaki@praxinetwork.gr)
Μαρία Σαμαρά (samara@praxinetwork.gr)
Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) Μαρία Σαμαρά (samara@praxinetwork.gr)
Δρ Μαρία Μακριδάκη (makridaki@praxinetwork.gr)
Research Infrastructures Δέσποινα Αδαμίδου (adamidou@praxinetwork.gr)
Δρ Γεώργιος Προφητηλιώτης (profitiliotis@praxinetwork.gr)
Culture, creativity and Inclusive Society Μαρία Σαμαρά (samara@praxinetwork.gr)
Δημήτριος Φιλιππίδης (filippidis@praxinetwork.gr)
Civil Security for Society Δρ Αχιλλέας Μπάρλας (barlas@praxinetwork.gr)
Βάγια Πιτέλη (piteli@praxinetwork.gr)
Climate, Energy and Mobility Climate
Βάγια Πιτέλη (piteli@praxinetwork.gr)
Δρ Επαμεινώνδας Χριστοφιλόπουλος (epaminondas@praxinetwork.gr)
Energy
Χριστιάνα Σιαμπέκου (siambekou@praxinetwork.gr)
Δέσποινα Αδαμίδου (adamidou@praxinetwork.gr)
Mobility
Βασιλική Καλοδήμου (kalodimou@praxinetwork.gr)
Δρ Απόστολος Δημητριάδης (adimi@praxinetwork.gr)
Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment Food, Bioeconomy, Agriculture
Αικατερίνη Παπαδούλη (papadouli@praxinetwork.gr)
Παναγιώτης Καρνιούρας (karniouras@praxinetwork.gr)
Environment, Natural Resources
Βάγια Πιτέλη (piteli@praxinetwork.gr)
Δρ Επαμεινώνδας Χριστοφιλόπουλος (epaminondas@praxinetwork.gr)
The European Innovation Council (EIC) and European Innovation ecosystems Αικατερίνη Παπαδούλη (papadouli@praxinetwork.gr)
Παναγιώτης Καρνιούρας (karniouras@praxinetwork.gr)
Widening Participation and ERA Βασιλική Καλοδήμου (kalodimou@praxinetwork.gr)
Μαρία Σαμαρά (samara@praxinetwork.gr)
Fission Δέσποινα Αδαμίδου (adamidou@praxinetwork.gr)
Δρ Δήμητρα Τσούτσου (tsoutsou@praxinetwork.gr)
Fusion Χριστιάνα Σιαμπέκου (siambekou@praxinetwork.gr)
Δέσποινα Αδαμίδου (adamidou@praxinetwork.gr)
European Institute of Innovation and Technology (EIT) Δρ Γεώργιος Προφητηλιώτης (profitiliotis@praxinetwork.gr)
Δέσποινα Αδαμίδου (adamidou@praxinetwork.gr)

Δείτε αναλυτικά τα Εθνικά Σημεία Επαφής σε κάθε θεματική περιοχή του προγράμματος πλαίσιο «Ορίζοντας Ευρώπη» εδώ.