Ορίζοντας Ευρώπη

Τι είναι ο Ορίζοντας Ευρώπη

Ο Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) είναι το πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2021-2027, με προϋπολογισμό 95,5 δισ. ευρώ.

Δομή του Ορίζοντα Ευρώπη

Η δομή και τα καινούργια στοιχεία του Ορίζοντα Ευρώπη βασίστηκαν στα συμπεράσματα από την ενδιάμεση αξιολόγηση του Ορίζοντα 2020. Στον Ορίζοντα Ευρώπη ενισχύεται η υποστήριξη ρηξικέλευθων καινοτομιών, η δημιουργία μεγαλύτερου αντίκτυπου μέσω του προσανατολισμού στις αποστολές και τη συμμετοχή των πολιτών, η διεθνής συνεργασία, ο ανοιχτός χαρακτήρας, ο εξορθολογισμός του χρηματοδοτικού τοπίου και η διευρυμένη συμμετοχή.

Πυλώνας 1 – Επιστήμη Αριστείας (Excellent Science)

Πυλώνας 2 – Παγκόσμιες προκλήσεις και ευρωπαϊκή βιομηχανική ανταγωνιστικότητα (Global Challenges and European Industrial Competitiveness)

Θεματικές Ομάδες (Clusters)
  1. Υγεία (Health)
  2. Πολιτισμός, δημιουργικότητα και πολυδεκτικές κοινωνίες (Culture, Creativity and Inclusive Society)
  3. Πολιτική προστασία για την κοινωνία (Civil Security for Society)
  4. Ψηφιακές τεχνολογίες, βιομηχανία και διάστημα (Digital, Industry and Space)
  5. Κλίμα, ενέργεια και κινητικότητα (Climate, Energy and Mobility)
  6. Τρόφιμα, βιοοικονομία, φυσικοί πόροι, γεωργία και περιβάλλον (Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment)

Πυλώνας 3 – Καινοτόμος Ευρώπη (Innovative Europe)

Οριζόντιες Δράσεις – Διεύρυνση της συμμετοχής και ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (Widening Participation and Strengthening the European Research Area)

Οι τρεις πυλώνες του Ορίζοντα Ευρώπη υποστηρίζονται από οριζόντια δέσμη παρεμβάσεων που αφορούν στη διεύρυνση της συμμετοχής και στην ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας με βελτιστοποίηση των πλεονεκτημάτων και των δυνατοτήτων για μια πιο καινοτόμο Ευρώπη. Οι δράσεις αυτές θα ενισχύσουν τις προσπάθειες να φέρουν όλα τα μέρη της ΕΕ στο χάρτη της έρευνας αριστείας μέσω του προγράμματος «Διεύρυνση της συμμετοχής και επέκταση της αριστείας», καθώς και να προωθήσουν τις μεταρρυθμίσεις των Ευρωπαϊκών συστημάτων Έρευνας και Καινοτομίας.

Στατιστικά της ελληνικής συμμετοχής στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 για την χρονική περίοδο 2014-2020

Κοινωνική πρόκληση 2: «Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, έρευνα στον τομέα της θάλασσας, της ναυτιλίας και των εσωτερικών υδάτων και βιο-οικονομία»
Δείτε το αρχείο online
 

Κοινωνική πρόκληση 4: «Έξυπνες, Πράσινες και Ολοκληρωμένες Μεταφορές»
Δείτε το αρχείο online

 

Κοινωνική πρόκληση 5: «Δράση για το κλίμα, περιβάλλον, αποδοτικότητα πόρων και πρώτες ύλες»
Δείτε το αρχείο online
Κοινωνική Πρόκληση 7: «Ασφαλείς κοινωνίες – Προστασία της ελευθερίας και της ασφάλειας της Ευρώπης και των πολιτών της»
Δείτε το αρχείο online
Θεματική περιοχή «Διάστημα»
Δείτε το αρχείο online
Θεματική περιοχή «Νανοτεχνολογίες, Προηγμένα Υλικά, Προηγμένη Παραγωγή και Επεξεργασία και Βιοτεχνολογία»
Δείτε το αρχείο online

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Ορίζοντα Ευρώπη και τις προκηρύξεις

Ιστοσελίδα για Ορίζοντα Ευρώπη:
http://horizoneurope.gr/

Ιστοσελίδα της ΕΕ για Ορίζοντα Ευρώπη:
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en

Participant Portal:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Εθνικό Σημείο Επαφής για τον «Ορίζοντα Ευρώπη» (2021 – 2027):

/activities/episima-diktya-ton-ethnikon-simeion-epafis-draseis-syntonismou-kai-ypostirixis-csas/