Πρόσκληση για Σύμβουλο Μεταφοράς Τεχνολογίας & Υποστήριξης Καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Συμβούλου Μεταφοράς Τεχνολογίας & Υποστήριξης Καινοτομίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Αντικείμενο Εργασιών

 • Συμβουλευτική υποστήριξη ΜμΕ, οργανισμών, νεοφυών επιχειρήσεων στη διαχείριση θεμάτων εξωστρέφειας, καινοτομίας και δικτύωσης αυτών.
 • Ενημέρωση, διαμεσολάβηση και συμβουλευτική για πρόσβαση στη χρηματοδότηση και συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα περιφερειακά, εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.
 • Παρακολούθηση τεχνολογικών εξελίξεων, καταγραφή και παρακολούθηση ερευνητικού δυναμικού της περιοχής, δράσεις δικτύωσης και διασύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή.
 • Παροχή υψηλής προστιθέμενης αξίας και υποστήριξης καινοτομίας προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς.
 • Υποστήριξη πρωτοβουλιών, συγγραφή και υλοποίηση εθνικών, περιφερειακών και ευρωπαϊκών έργων σχετικών με τις παραπάνω δραστηριότητες.
 • Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης φυσικού αντικειμένου των έργων και επικοινωνία με τους εταίρους και τις χρηματοδοτικές αρχές

Διάρκεια Σύμβασης

12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι το τέλος των έργων χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ.

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πτυχίο ή δίπλωµα Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισµένο ισότιµο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής σε επιστήμες ιατρικής και υγείας ή φυσικές επιστήμες ή μηχανικού και τεχνολογίας ή οικονομικές ή γεωπονικές επιστήμες (βάσει εγχειριδίου Frascati)
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) όπως σε θέματα εξωστρέφειας, καινοτομίας, δικτύωσης, στη διαχείριση ή/και στην υλοποίηση εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης Ε&Κ (Ορίζοντας, Erasmus, ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος κτλ.)
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C2)
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης (για τους άρρενες υποψηφίους)
 • Ευχέρεια πραγματοποίησης ταξιδιών εντός και εκτός Ελλάδος
 • Ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και βάσεων δεδομένων
 • Δυναμισμό και ικανότητα αντίληψης και ανάληψης πρωτοβουλιών

Επιθυμητά προσόντα

 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής
 • Αποδεδειγμένη γνώση του εθνικού/περιφερειακού οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας
 • Αποδεδειγμένη συμμετοχή σε νεοφυή επιχείρηση ως ιδρυτής ή συνιδρυτής ή μέλος της ομάδας διοίκησης
 • Αποδειδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε διεθνές επαγγελματικό περιβάλλον
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη συγγραφή εθνικών/ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης Ε&Κ
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην προσέγγιση ή/και τη διαχείριση πελατολογίου
 • Αποδειδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη διοργάνωση επαγγελματικών εκδηλώσεων

Υποβολή Προτάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την πρότασή τους, μέχρι τη Πέμπτη 30 Μαΐου 2024 και ώρα 17:00 μ.μ,  αποστελλοντας τα δικαιολογητικά τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα στο: praxi@praxinetwork.gr·, σημειώνοντας τον κωδικό της θέσης (SKG_EEN_SMARTHEALTH_2024) για την οποία ενδιαφέρονται.

Μπορείτε να δείτε την προκήρυξη, κάνοντας κλικ εδώ .

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Αλεξάνδρα Ρίζου, email: praxi@praxinetwork.gr

Περισσότερα Νέα:

Invest to Innovate: Investors Networking Event στις 20 Ιουνίου.

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτησεων – Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας & Υποστήριξης Καινοτομίας στα Ιωάννινα

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ υποστηρίζει το Πανεπιστήμιο Κρήτης στην υλοποίηση του προγράμματος ACES–STAR.

NET4SOCIETY – Μοναδικές Ιστορίες Επιτυχίας που Εμπνέουν!