Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να υποβάλει προσφορά για την παροχή των υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού (CPV 72212331-8).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς είναι τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση  στο ΚΗΜΔΗΣ. Η ισχύς της προσφοράς είναι ένας (1) μήνας από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.  Η προσφορά, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεται, θα σταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση:
praxi@praxinetwork.gr.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι είκοσι εννέα χιλιάδες εννιακόσια (29.900,00) Ευρώ πλέον ΦΠΑ (ΑΑΥ E050000308, ΑΔΑ 6ΑΣΞ469ΗΚΥ-Ν7Π) και χρηματοδοτείται από το έργο Δίκτυο Ανάδειξης Υποστήριξης και Προώθησης Ερευνητικής Καινοτομίας Νησιωτικής Ελλάδας (ΣΠΑ00447).

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τα παρακάτω κριτήρια επιλογής:

  • Προσφερόμενη τιμή (βαρύτητα 20%)
  • Κριτήρια τεχνικής προσφοράς (βαρύτητα 80%)
  • Προτεινόμενη λύση υλοποίησης (έως 40 βαθμοί)
  • Κατάλογος των εργασιών που εκτελέσθηκαν την τελευταία τριετία, συνοδευόμενος από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης (έως 17,5 βαθμοί)
  • Δείγματα παλαιοτέρων παρεμφερών εργασιών (έως 17,5 βαθμοί)
  • Χρόνος παράδοσης (έως 20 βαθμοί)
  • Υποστήριξη μετά την παράδοση του έργου (έως 15 βαθμοί)

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά θα είναι εκείνη που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη τιμή (Α) της σχέσης Α = σΤx (T/Tmax) + σox (Οmin/Ο), όπου T = Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, Tmax= Συνολική βαθμολογία της καλύτερης τεχνικής προσφοράς, Οmin = τιμή χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς, Ο = τιμή οικονομικής προσφοράς, σΤ = Συντελεστής βαρύτητας τεχνικής προσφοράς (80%), σΟ = Συντελεστής βαρύτητας οικονομικής προσφοράς (20%).

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από την υπεύθυνη δήλωση, της οποίας υπόδειγμα βρίσκεται στις επόμενες σελίδες, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος οικονομικού φορέα.

Στοιχεία επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, praxi@praxinetwork.gr, τηλ: 2103607690, κα Χριστίνα Κάρλου

Ολόκληρη η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΩ

Περισσότερα Νέα:

Invest to Innovate: Investors Networking Event στις 20 Ιουνίου.

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτησεων – Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας & Υποστήριξης Καινοτομίας στα Ιωάννινα

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ υποστηρίζει το Πανεπιστήμιο Κρήτης στην υλοποίηση του προγράμματος ACES–STAR.

NET4SOCIETY – Μοναδικές Ιστορίες Επιτυχίας που Εμπνέουν!