Συμφωνήθηκε ο προϋπολογισμός για το 9ο πρόγραμμα πλαίσιο #HorizonEurope ύψους 95,5 δις ευρώ

Το πρόγραμμα #HorizonEurope θα προάγει την ερευνητική αριστεία στηρίζοντας κορυφαίους ερευνητές μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research Council – ERC) αλλά και την κινητικότητα των ερευνητών (δράσεις Marie Sklowdoska Curie) με στόχο την απόκτηση νέων δεξιοτήτων.

Θα στηριχθεί η συνεργατική και διαθεματική έρευνα απαντώντας στις παγκόσμιες προκλήσεις μέσω επιπρόσθετων εργαλείων όπως οι Αποστολές και οι Ευρωπαϊκές συμπράξεις, οι οποίες θα φέρουν κοντά δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε κρίσιμους τομείς. Επίσης, αναμένεται να στηριχθεί πολύ περισσότερο ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας (ΕΧΕ), ενισχύοντας την συμμετοχή χωρών με χαμηλή επίδοση στην έρευνα και καινοτομία. Κύριος στόχος η βελτίωση των συνεργατικών δεσμών με χώρες με ισχυρή επίδοση στην έρευνα και την καινοτομία, καθώς και η βελτίωση των ικανοτήτων τους στην έρευνα και την ανάπτυξη καινοτομίας.

Τέλος, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας  (European Research Council – ERC) με προϋπολογισμό 10 δις ευρώ θα στηρίξει τη ρηξικέλευθη καινοτομία σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής της λειτουργώντας επικουρικά και με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (European Institute for Innovation and Technology-EIT). Τα οικοσυστήματα έρευνας και καινοτομίας αναμένεται να  ενισχυθούν στη βάση τους, μέσω σύνδεσης εθνικών και περιφερειακών φορέων με στόχο την συγχρονισμένη υποστήριξη της καινοτομίας σε κρίσιμους τομείς.

Το πρόγραμμα #HorizonEurope, προκειμένου να φέρει εις πέρας τους στόχους του, θα επιδιώξει συνέργειες με άλλα προγράμματα, όπως το ERASMUS Plus, αλλά και μόχλευση πόρων με άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές, InvestEU, Digital Europe Programme, καθώς και τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Επενδυτικά Ταμεία.

Δείτε εδώ το δελτίο τύπου της ευρωπαϊκής επιτροπής: Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» (europa.eu)

Περισσότερα Νέα:

NANOTEXNOLOGY 2024: Matchmaking Event & συνάντηση των EEN Advisors του Sector Group Electronics.

Πρόσκληση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων διοικητικής υποστήριξης σε Αθήνα / Ηράκλειο

Σεμινάριο για το πρόγραμμα πλαίσιο Ορίζοντας Ευρώπη στην Πάτρα

European Angel Investment Summit 2024 – Επένδυση στην Καινοτομία