Παράταση! Θέση Διοικητικής Υποστήριξης στο Ηράκλειο Κρήτης

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Διοικητικής Υποστήριξης με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή έργου με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.

Αντικείμενο Εργασιών

 • Γραμματεία (τηλεφωνικό κέντρο, εξυπηρέτηση πελατών, διαχείριση αλληλογραφίας, τήρηση πρωτοκόλλου, τήρηση αρχείου, φωτοαντίγραφα, σάρωση εγγράφων, μορφοποίηση και εκτύπωση αρχείων), επιμέλεια και προετοιμασία κειμένων, επιστολών προσκλήσεων και επικοινωνιών, αποστολή αυτών
 • Εργασίες διοικητικής υποστήριξης π.χ. συγκέντρωση παραστατικών μετακινήσεων προσωπικού, προετοιμασία και διεκπεραίωση διαδικασιών τιμολογίων, υποστήριξη λειτουργίας γραφείου (προμήθειες αναλωσίμων κ.α.)
 • Εργασίες υποστήριξης διοργάνωσης εκδηλώσεων και προβολής τους
 • Εισαγωγή δεδομένων πελατών και στοιχείων υπηρεσιών τους σε σχετικές βάσεις δεδομένων
 • Υποστήριξη των διαδικασιών υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων Ε&Κ

Διάρκεια Σύμβασης

2 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι το τέλος του έργου χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ.

Απαιτούμενα Προσόντα

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής σε φυσικές ή/και κοινωνικές ή/και ανθρωπιστικές επιστήμες (βάσει εγχειριδίου Frascati)
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών 2 ετών σε καθήκοντα γραμματείας διεύθυνσης/personal
  assistant
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών (επίπεδο C1)
 • Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης (για τους άρρενες υποψηφίους)
 • Δυναμισμό και ικανότητα αντίληψης και ανάληψης πρωτοβουλιών

Υποβολή Προτάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την πρότασή τους, μέχρι την Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2023 ώρα 17:00.  Μπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα στο: praxi@praxinetwork.gr, σημειώνοντας τον κωδικό της θέσης (ADMIN_HER_OCT_2023) για την οποία ενδιαφέρονται.

Μπορείτε να δείτε όλη την προκήρυξη, κάνοντας κλικ εδώ.

Επικοινωνία

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Αλεξάνδρα Ρίζου, email: praxi@praxinetwork.gr

Περισσότερα Νέα:

Εθνική ημερίδα για το Cluster 2 “Culture, Creativity and Inclusive Society” του Ορίζοντα Ευρώπη.

Η 12η διοργάνωση της εκδήλωσης Match4Industry με την υποστήριξη του Enterprise Europe Network Hellas

EMC 2023 – Η μεγαλύτερη εκδήλωση για την ενέργεια στην Ανατολική Μεσόγειο

Διεθνής Εκδήλωση Δικτύωσης «Towards the Green Future: The European Green Deal»